Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων,  σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και των ιστοσελίδων, δικτυακών πυλών και αποθετηρίων του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του
 • Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας

Τμήματα ΠΕ Ηρακλείου

Σχεδιασμού Συστημάτων

 • Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη μεταρρύθμιση, απλούστευση και διαχείριση διοικητικών διαδικασιών
 • Διαμόρφωση στρατηγικών αξιοποίησης εξωτερικών υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης εξοπλισμού ή χρήσης υποδομών ή παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
 • Κάλυψη αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή ΤΠΕ, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή, πολιτικής ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ του Φορέα. Μέριμνά για την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων

Διαδικτυακής Παρουσίας

 • Μελέτη, σχεδιασμός, παρακολούθηση δράσεων που αφορούν στην παρουσία της Περιφέρειας στο διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός, παρακολούθηση εισήγηση δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη και συντήρηση του κεντρικού και των άλλων διαδικτυακών τόπων του φορέα
 • Συντονισμός – επίβλεψη συλλογής και χαρακτηρισμού ανοικτών δεδομένων και διαδικασίας δημοσιοποίησης τους από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας
 • Διαχείριση εφαρμογής «Διαύγειας» και υποστήριξη υπηρεσιών για την ανάρτηση πράξεων

Σαράντου Δήμητρα

Προϊσταμένη Τμήματος

Υποστήριξης Συστημάτων

 • Διασφάλιση διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων Περιφέρειας με αντίστοιχα εθνικής εμβέλειας
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση Χρηστών πληροφοριακών συστημάτων
 • Συντονισμός λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και κατάρτιση λειτουργικών προτύπων των περιφερειακών υπηρεσιών
 • Μέριμνα για αναγνώριση απειλών, ανίχνευση επιθέσεων και αποκατάσταση επιπτώσεων

Παντελούς Ανδρέας

Προϊστάμενος Τμήματος

Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 • Σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση νέων υποδομών εφαρμογών, υλικού και λογισμικού
 • Οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριακών δεδομένων της Περιφέρειας
 • Οργάνωση και αναπαράσταση των πληροφοριακών δεδομένων που απαιτούνται για την υλοποίηση νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες

Πλέσσας Ιωάννης

Προϊστάμενος Τμήματος

Πληροφορικής

 • Άσκηση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης με τοπικό χαρακτήρα
 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες
 • Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού της Περιφερειακής Ενοτήτας
 • Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για οποιοδήποτε ζήτημα αρμοδιότητάς της

Γιακουμάκη Ουρανία

Προϊσταμένη Τμήματος

Τμήματα ΠΕ Χανίων

Πληροφορικής

 • Άσκηση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης με τοπικό χαρακτήρα
 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες
 • Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού της Περιφερειακής Ενοτήτας
 • Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για οποιοδήποτε ζήτημα αρμοδιότητάς της

Μανωλαράκη Κατερίνα

Προϊσταμένη Τμήματος

Παπασταματάκη Μαρία

Υπάλληλος

Νικολαράκης Γεώργιος

Υπάλληλος

Τμήματα ΠΕ Ρεθύμνου

Πληροφορικής

 • Άσκηση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης με τοπικό χαρακτήρα
 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες
 • Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού της Περιφερειακής Ενοτήτας
 • Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για οποιοδήποτε ζήτημα αρμοδιότητάς της

Σταύρου Βασίλης

Προϊστάμενος Τμήματος

Τμήματα ΠΕ Λασιθίου

Πληροφορικής

 • Άσκηση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης με τοπικό χαρακτήρα
 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες
 • Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού της Περιφερειακής Ενοτήτας
 • Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για οποιοδήποτε ζήτημα αρμοδιότητάς της

Ταβλαδάκης Κωνσταντίνος

Προϊστάμενος Τμήματος

Κεφαλούκος Μανόλης

Υπάλληλος

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2024